Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Ikon képek

Új értékekkel gazdagodott iskolánk. Városunk szülötte, Dr. Latorcainé Ujházi Aranka két csodálatos ikonképet festett iskolánknak.Szent Gábor és Szent Mihály angyalok vigyázzák gyermekeinket iskolánk emeleti folyosójáról.

 

 

Az ikonképek művészi-teológiai világa kissé elvont, és első pillantásra nem azonnal érthető. Aki kicsit belemélyed, egy csodálatos világba mélyed el.

Az alábbiakbanigen mély, és alapos teológiai magyarázatot találunk. Hangsúlyozom, csak az igényesek lapozzanak tovább. Kissé hosszúnak tűnhet, de nagyon érdemes elolvasni, vagy letölteni, és azután tanulmányozni.

1997. október 2-án, a Szent Őrzőangyalok ünnepén, az iskolai kápolnai szentmise után Szurovecz Vince esperes úr megáldotta a képeket.

Az ünnepség végén az adományozó Művésznő röviden ismertette a képek mondanivalóját. Az ikonképek legfontosabb üzenete számunkra: Az ikon képbe foglalt imádság, és ablakot nyit a láthatatlan világra...

 

Főtisztelendő

IVÁNYI LÁSZLÓ

plébános atyának

GYOMAENDRŐD

Fő utca 1.

5502

Kedves Plébános Atya!

Nagy öröm számomra, hogy szülőföldemen, Gyomaendrődön, római katolikus általános iskola épülhetett, s ez a jövőt formáló szellemi bázis éppen Gyoma és Endrőd határára épült fel. E két község az elmúlt évek, évtizedek során egy várossá alakult, megszűntek földrajzi szétválasztó határai, de szellemi egyesülése még hiányzott. Úgy gondolom, hogy a most megépült és jól működő Szent Gellért Általános Iskola megteremti a hidat, amelyen átjárhat az isteni fény, amely elmossa a képzeletbeli határokat, és eggyé forr a város szellemisége, lelkisége. Ezen a hídon keresztül legyőzhető az a gonosz erő, amely megakadályozza az összefogást, a békét építő egyesült akarat érvényesülését, így felnőhet az "új ember", aki képes megépíteni az "új várost".

Megtiszteltetés számomra, hogy én is hozzájárulhatok ehhez a "hídveréshez", hiszen szülőföldem, szülővárosom, életem gyökere.

Boldog vagyok, hogy az iskola és a hozzátartozó kápolna építését figyelemmel kísérhettem, hogy szellemiségéhez, lelkiségéhez isteni irányítással, de mégis tudatosan hozzájárulhattam.

Az iskola emeleti folyosóján, az iskolakápolna falán lévő két kör alakú ablaknyílás lehetőséget adott arra, hogy képet fessek bele, egy kompozíció keretében megjelenítsek valamit, ami a helyhez, annak szellemiségéhez, gondolatvilágához a legjobban illeszkedik. Sokáig gondolkodtam a témán, végül úgy határoztam, hogy Isten szellemi teremtményeit, Gábor és Mihály főangyalt festem meg. Ők azok, akik az emberiség számára legfontosabb isteni szándékokat és tetteket hírül hozták, közvetítették.

Gábor főangyal, a megváltó és előhírnökének születését közli az emberekkel, és arra is felhívja a figyelmünket, hogy van egy másik főangyal, aki erejével képes legyőzni a gonosz erőt. Mihály főangyal ez, aki az égben már legyőzte a sátánt, és a földön is küzd az ördöggel az emberekért. Mindkét angyalt őrangyalként is segítségül hívhatjuk. Az iskolából nyíló kápolna falán "megjelenő" két angyal hitem szerint egy életen át segítségükre, védelmükre lesz az itt tanuló gyerekeknek, a kápolna ájtatos csendjébe betérőknek, de az egyszerű szemlélődőknek, a nézőknek is, akik megérzik, hogy ez a fal indulásuk határa, "egy jel", amely legújabb korunk politikailag viszontagságos időszakában megismétli a teremtés eseményeit, és demonstrálja, szimbolizálja a látható és láthatatlan világ, a templom és az iskola elválaszthatatlan, de mégis létező határát. Hiszen a fal mögött van a templomban a kápolna, az oltár, a tabernákulum, és benne az Oltári Szentség, a Teremtő Isten. Ez az ég, a menny, és a fal mögött az iskola van, ami a legracionálisabb földi világ, ami a legvalóságosabban valósítja meg a teremtői akaratot. Ez a fal elválasztja, és egyben egyesíti az emberi szemnek láthatatlan szellemi és a látható világot. A Zsoltár azt írja, hogy az "ég" az Istené és szellemi teremtményeié, a föld pedig az embereké.

Zsolt. 115, 15-16

"Áldjon meg benneteket az Úr, aki az eget és a földet teremtette. Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta."

A föld fiainak kemény munkával és tanulással kell elsajátítani, hogy miként kell Istennek tetsző életet élni, és hogyan lehet felismerni, felhasználni a földi adományt.

A Teremtés könyvében így szól Isten az emberhez

Ter. 1, 29

"Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen."

Az emberek nem is tudják önmagukban egyedül megvalósítani a teremtői akaratot, ezért Isten szellemi teremtményei, az angyalok szolgálnak segítségül, ők közvetítenek Isten és az ember között.

Az ég, a menny jelöli a szellemi teremtmények, így az angyalok helyét is, akik Istent körülveszik, akiket Isten az üdvösség tervének hirdetőivé tett. Feladatuk, hogy az embereket megszólítsák, őrizzék, hogy azok képesek legyenek az isteni szeretet hívását megérezni, és a krisztusi tanítás megismerése után a szentlélekben Isten fogadott fiai lehessenek, és így örökösei az Ő boldog életének.


Máté evangéliuma így hívja fel figyelmünket az angyalok jelenlétére

Mt 18, 10

"Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát."

Az angyalok serege, a Szentírás szerint hadseregre emlékeztető fényes légió, ami fegyelmezett rendben, rangsor szerint teljesíti, - az égen és földön, láthatóan és láthatatlanul - feladatait az Úr akaratából az Isten és ember között.

Az angyal név tisztséget jelöl és küldetést jelent. Isten küldi az angyalokat az emberekhez. Némelyiküknek ennek során egészen különleges megbízást kell végrehajtaniuk, amelyeket az angyali hierarchiában csakis a nagyobb rangú angyalok kapnak, hogy a kiválasztott ember meg tudja valósítani az üdvtörténetben a kijelölt feladatát. Őket a Biblia angyal-fejedelmeknek, vagyis arkangyaloknak nevezi. Arkangyal - görögül arch- angelosz -, azaz - magyarul - főangyal. Hét főangyalt említ a Szentírás, de közülük csak hármat nevez néven. Rafaelt, Mihaelt és Gábrielt.

Név szerint Rafael főangyal mutatkozik be legelőször Tóbiás könyvében. Nevének jelentése:

"Isten az üdvösség, a gyógyulás."

Tób. 12, 15

"Rafael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen."

Gábriel az első a három kiváló főangyal közül. Neve azt jelenti: "Isten ereje" vagy "Isten erősnek mutatkozott". Ő kapta meg a legfőbb égi üzeneteknek, így a megváltás hírének közvetítését is. Az üzenet súlya jelzi a hírnök rangját és jelentőségét. A megtestesülés angyalának is nevezik, mert ő vitte a hírt Dánielnek, akinek többször is megjelent, a megtestesülés közeledtéről.

Dán. 9, 20-26

"Egyre beszéltem: imádkoztam, megvallottam bűneimet s népemnek, Izraelnek bűneit, s az Úr, a mi Istenünk elé terjesztettem könyörgésemet Istenünk szent hegyéért. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az előbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején. Megszólított és azt mondta: "Máris eljöttem, hogy felvilágosítást adjak. Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást! Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét. Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette. Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart. Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra."

Egy másik találkozáskor Gábor főangyal elmondta Dániel prófétának, hogy mielőtt eljött hozzá, együtt küzdött Mihály legfőbb fejedelemmel a perzsák országának (angyal) fejedelme ellen. Mivel ő nem volt képes 24 napon át leküzdeni, a nála erősebb Mihály angyalfejedelemre bízta a végső győzelem kivívását.

Dán. 10. 1-21...11, 1-2

"Cirusznak, a perzsák királyának 3. esztendejében Dánielnek, akit Béltsacárnak is neveztek, kinyilatkoztatásban volt része. A kinyilatkoztatás igaz, és nagy háborút jelent. Odafigyelt a dologra, és egy látomásban felfogta az értelmét. Azokban a napokban én, Dániel, három hétig gyászoltam. Jó ételt nem ettem, húst és bort még számba se vettem, olajjal sem kentem meg magamat, míg a háromszor hét nap el nem telt."

 

Gábriel angyal megjelenik Dánielnek:

"Az első hónap huszonnegyedik napján a nagy folyam, vagyis a Tigris partján voltam. Amikor körülnéztem, egyszerre egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam. Derekát színarany övezte. Teste ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és lába, mint a csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása. De csak én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták a látomást, mert akkora félelem fogta el őket, hogy elfutottak és elrejtőztek. Ahogy így magamra maradtam, s előttem a nagy látomás: minden erőm elhagyott, arcom halálsápadt lett, s csaknem összeestem. Amikor meghallottam a hangját, amint beszélt, szavának hallatára elájultam és elvágódtam arccal a föld felé. Ekkor megérintett egy kéz, s térdemre és tenyeremre segített. Majd azt mondta nekem: "Dániel, te kedves férfiú! Értsd meg a szavakat, amelyeket hozzád intézek! Állj fel, mert hozzád szól a küldetésem." Azután, hogy közölte velem ezeket a szavakat, remegve felálltam. Ekkor így szólt hozzám: "Ne félj Dániel! Mert az első naptól fogva, amikor elhatároztad, hogy az igazság ismeretére törekedve vezekelsz a te Istened színe előtt, könyörgésed meghallgatásra talált. Éppen a könyörgésed miatt kellett hozzád jönnöm. A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával, magam pedig eljöttem, hogy tudtodra adjam: mi fog történni népeddel a végső napokban, mert a látomás azokról a napokról szól."

 

Az angyal megerősíti a prófétát:

"Míg ilyen módon beszélt hozzám, szememet a földre sütöttem, és hallgattam. S lám, egy emberre emlékeztető alak megérintette ajkamat. Erre már én is ki tudtam nyitni a számat, hogy szóljak. Így szóltam ahhoz, aki előttem állt: "Uram, amikor megláttalak, inaim elernyedtek, s nem maradt bennem semmi erő. Hogyan is bírná ki uramnak szolgája, hogy beszéljen az én urammal? Hiszen reszketek, minden erőm elhagyott, még az éltető lehelet is kiszállt belőlem." Erre ismét megérintett az, aki embernek látszott és megerősített. Így szólt: "Ne félj, te kedvelt férfiú, béke veled! Légy erős, és légy bátor!" Amikor így beszélt hozzám, újra erőre kaptam, és szólni tudtam hozzá: "Beszélj, Uram, mert erőt adsz nekem!" Ekkor megkérdezte: "Tudod már, miért jöttem el hozzád? Nézd, most tudtodra adom, mi van megírva az igazság könyvében. Utána visszatérek, hogy megküzdjek a perzsák fejedelmével. Amikor elmegyek, jön Jáván fejedelme. És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály, a ti fejedelmetek, egyetlen pártfogóm, aki erős kézzel segít és támogat engem. Most az igazságot hirdetem neked."

 

Gábor főangyal jelezte Zakariásnak, az illatáldozatot bemutató papnak is, hogy idős koruk ellenére fiuk fog születni, és ő lesz Jézus előfutára, akinek a János nevet kell adni.

Luk. 1, 10-20

"Az illatáldozat órájában az egész közösség kint várta, és közben imádkozott. Ám megjelent neki az Úr angyala az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Amikor Zakariás meglátta, meghökkent és elfogta a félelem. Az angyal azonban így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, mert kérő imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokat megtérít Urához, Istenéhez. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak."

 

Zakariás megkérdezte az angyaltól:

"Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok és már feleségem is előrehaladt a korban." "Én Gábor vagyok - felelte az angyal -, s az Úr színe előtt állok. Az a küldetésem, hogy beszéljek veled, és adjam tudtodra ezt a jó hírt. Lásd, most megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ez be nem következik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek majd, ha eljön az ideje, be fognak teljesedni."

 

Máriának is Gábor főangyal hozta a hírt, hogy fiút fogan és Jézusnak kell elnevezni.

Luk. 1, 26-36

"A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: "Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária meghökkent, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal így folytatta: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Fiad nagy lesz és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége."

 

Mária megkérdezte az angyalt:

"Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta: "A Szentlélek száll rád s a Magasságbeli ereje borit be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen."

 

Mária így válaszolt:

"Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid." Erre az angyal eltávozott.

 

Mihály főangyalt is név szerint említi a Biblia.

Michael - (héberül Mika el) magyarul azt jelenti; ki olyan, mint Isten. Mihály főangyal az utolsó ítélet angyala az üdvtörténet kezdetét és végét testesíti meg. A teremtéstörténet utolsó mondata, Mihály főangyalra utal, "a fenyegető tüzes kard" fogalomban.

Ter. 3, 24

"Amikor az embert elűzte az Éden kertjéből, keletre odaállította a kerubokat, és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat."

 

Kettős védelemmel zárta le az Isten a bűnbeesett emberek elől az örökkévalóságot, és kitaszította őket a földi élet viszontagságai közé, az örök munka és tanulás feladatának elvégzésére. Odaállította a kerubokat, a legmagasabb rendbéli szellemi lényeket, akik Isten közvetlen közelében vannak, és Mihály főangyalt a "tüzes kardot", aki az Isten és ember között teljesít szolgálatot az emberekhez legközelebb.

Mihály főangyal a sátánt is le tudta győzni. A jelenések könyve a következőképpen írja ezt meg:

Jel. 12, 7-9

"Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették s vele együtt letaszították angyalait is."

 

A szellemvilág nagy háborúja Mihály főangyal és az ördög között azt bizonyítja, hogy az angyalok két serege, - de nem az összes angyal - ütközött meg, két főangyal vezetésével. A Mihály irányította sereg legyőzte a sátánt és angyalait, és letaszította a mennyből a földre. Ezzel bebizonyította Lucifernek, hogy senki sem olyan mint Isten. Senki sem teheti magát egyenlővé Ővele, és mindenki köteles parancsait teljesíteni. A földön továbbra is folytatja Mihály főangyal a sátánnal a harcot, ezért ő a küzdő egyház égi pártfogója.

Isten szellemi teremtményeit legjobban az ikonfestés művészetét alkalmazva lehet megjeleníteni, mert az ikonfestésben mennyei, égi képek rögzülnek. Az ikonfestő a belső látása alapján látomásként rögzíti a táblára a képet. Ezt nevezzük prototiposznak, amelyet minden ikonfestőnek követni kell. Színvilágában, formavilágában, és teológiai értelmezésben egyaránt. Az ikonfestő a megalkotandó ikont nem kitalálja, hanem az Egyetemes Egyház sérthetetlen törvénye és hagyománya szerint létrehozza.

Az ikonfestés az isteni lét metafizikája, mert a tapasztalat határán túli érzékekkel fel nem fogható dolgokat, a láthatatlan szellemi világ jelenségeit teszi szemlélhetővé.

Az ikon ablakot nyit a láthatatlan világra, amelyen átvilágít a mindennek értelmet adó teremtő Isten, az "Őskép" minden képek forrásától eredő fénysugár. Láthatóvá teszi azt a helyet, ahol szellemi teremtményeivel Isten jelen van, ahol találkozni lehet vele, hogy "megérinthessük köpenye szegélyét" és betekintést ad az örökkévalóságba.

Az ikonon megjelennek a szentek, tanúságtevők és az Isten körül szolgáló angyalok. Az alakok egy speciális művészi ábrázolásban, elhagyva a realisztikus testek érzékiségét, csak a szellemiség erejére, fényére koncentrálva, csak a szimbolikus jelrendszeren keresztül rajzolódik ki, hogy a látomás emberi érzékekkel fölfogható legyen, és értelmezhetővé váljon.

Beszélnek hozzánk a vonalak és színek által, átsugárzik rajtuk nagy szemeiken keresztül Istentől, az ideától, a szent alaktól érkező szellemi fény. A bizonyságtevők, - szentek, vértanuk - és az angyalok megjelenésükkel nem magukról beszélnek, hanem saját magukon keresztül Istent jelenítik meg. Ezért minden ikon csodatevő, mert gyógyulást nyer tőle a lélek, hiszen az ikonon keresztül érintkezésbe kerülünk a szellemi világgal. Tehát az ikon nem egyszerű kép, műalkotás, hanem párbeszéd Istennel, képbe foglalt imádság. Az ikonban az istenember odalép mellénk, arra emlékeztet bennünket, hogy Isten gyermekei vagyunk, saját képére formáltak. Azaz Isten képe vagyunk, Isten ikonja, és az a sorsunk, hogy Hozzá hasonlókká váljunk. Ezért könnyen felismerjük a képen látható alakot, de az ikonfestés szent kánonját ismerő atyának ellenőriznie kell, és jóváhagyni, hogy az ikon a kánon előírásainak megfelel. A felirat igazolja, hogy az alak az akit ábrázol.

 

Az ikonok leírása

A Gyomaendrődi Katolikus Általános Iskola kápolnájának falán megjelenő angyalok, Gábor és Mihály főangyalok színei és formái igazolják szellemi természetüket, angyal voltukat, és azt is, hogy az Úr küldöttei, hírnökök Isten és ember között. Már az ókeresztény korban Mihály főangyalt tartották a Paradicsom őrzőjének, és az utolsó ítélet angyalának. Mihály főangyal arra emlékeztet bennünket, hogy az ősszülők vétke miatt, nekünk nem jár az örök élet, hanem az csak kemény földi küzdelem árán szerezhető meg. Ő ott áll kitárt védő-szárnyakkal az örökélet, a Paradicsom kapujában, védve a mennyet a sátán és az arra nem érdemesek behatolásától. Erejével, küldetésével segítségünkre van a földi küzdelemben, a sátán támadásainak leküzdésében.

Üzeneteiket az ikonográfia jelképrendszerén keresztül közvetítik.

Az iskolából nyíló kápolna falán megjelenő angyalok jégkék háttér előtt mutatkoznak meg. Ez a kék szín az ég, a levegő és a víz színe, a tisztaságot, az igazságot és a hűséget jelképezi. A kék hátteret átszövi a mennyei fény, így az angyalok körül megvilágosodik a fekete tónusú jégkék szín.

Mihály főangyal arca férfias, a védelmet nyújtó erőt ábrázolja, de nem egyértelműen emberarc, inkább "markáns angyal arc." Az arcán sárgás tónussal átizzik a fény a teremtő fénye.

Ján. 8, 12

"Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétben, hanem övé lesz az élet világossága."

Gábor főangyal tekintete lágy "sokat tudó". Arca nőies, de mégis "angyal arc". Mindkét angyal fejjel minden irányba követi a nézőt, és szemével mindig annak szemébe néz. Hajuk hosszú, jelképezve, hogy egészen az Úr szolgálatában állnak.

Szám. 6, 5

"Fogadalma egész tartama alatt nem szabad borotvának érnie a fejét, amíg le nem jár az idő, ameddig az Úrnak szentelte magát - legyen szent s növessze haját hosszúra."

Hajukban kék pánt van. A kék szín a földi szolgálatra kiválasztott erős személyre utal - a görög atléták is ilyet hordtak - a főangyalok attribútumaihoz tartozik.

Az angyalok feje körül korong alakú dicsfény, arany glória látható.

A pogány művészetben az isteneket földön túli fény, nimbusz övezi.

(latinul: glória=dicsőség, dicsfény

latinul: nimbus=felhő)

Kiv. 24, 15-17

"Azután Mózes fölment a hegyre. A felhő betakarta a hegyet, és az Úr dicsősége leereszkedett a Sínai hegyre. A felhő hat napig takarta be. A hetedik napon a felhőből szólt Mózeshez. Az izraeliták szemében Isten dicsősége olyannak mutatkozott, mint az emésztő tűz a hegy csúcsán."

Constantinus császár ideje óta korong alakú dicsfény látható az angyalok, a vértanúk, az apostolok, Mária és a szentként tisztelt személyek ábrázolásánál is.

Az arany dicsfény a mennyei szférát, az isteni világosságot jelképezi. Az arany szimbolizálja az égi fényt, mivel ez a legnemesebb és legtartósabb fém, az isteni tökéletesség és az örökkévalóság jelképe.

Az angyalok és szentek "az aranyló kegyelem tengeréből lépnek elő, az Isteni fény áradatától körülfogva" (Pável Florenszkij).

Ap.Csel. 17, 28

"Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk"

Mihály főangyal szárnyai nyitott, védelemre, indulásra, éberségre beállított fehér "pelikán" szárnyak. (Pelikán "teljesen feloldódik" a kicsinyei iránti szeretetben.) A legenda szerint a pelikán fiókák csőrükkel szüleik arcába vágnak, mire a szülők visszavágnak, de ettől a fiókák elpusztulnak. "Később megbánják tettüket. Három napig siratják kicsinyeiket, amelyeket megöltek. A harmadik napon aztán az anya odamegy hozzájuk, csőrével felhasítja az oldalát, s a halott testre kiomló vére feltámasztja őket." A pelikán Krisztus kereszthalálának igen elterjedt szimbólumává vált, hiszen "a Mester alkotott bennünket, de mi megütöttük... Ő azonban felmagasztaltatott a kereszten és felnyitott sebéből vér és víz folyt."

Gábor főangyalnak csukott érkezést mutató szárnyai vannak. A fehér a győzelmet, a tökéletességet és az isteni fényt jelképezi. A szárny belsejében vörös színű szárnyrész van mindkét angyal esetében, ez a szellemi teremtmény voltukra utal, akik mindig látják az atya arcát, bele látnak gondolataiba, rajta keresztül léteznek és ezt a világosságot árasztják az ember felé.

Ján 1, 1

"Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Miden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága."

A szentek, tanúságtevők, és az angyalok földöntúli ragyogó fényességben élnek s jelennek meg. A vörös a tűz színe, ez jelképezi az égi fényt.

Mihály főangyal alsó ruhája (tunika) zöld színű, a Paradicsom, a feltámadás és a halhatatlanság reményének színe. Mindenütt átszövi a fény, arany és sárga díszítése.

A felső ruha (tóga) vörös, amely a tüzet, a mennyei ragyogást szimbolizálja. A vörös szín szimbolizálja a kerubokat is, azokat az angyalokat, akik az Úr trónja körül állnak állandóan - a fényt, a melegséget, a szeretetet, a vért, tehát Krisztus és a vértanúk áldozatát is.

Gábor főangyal alsó ruhája (tunika) vörös, a cipője is vörös, amely a teljes mennyei ragyogást jelképezi. Felső ruhája (tóga) zöld, a remény, a feltámadás és a halhatatlanság színe, az örökélet lehetőségét szimbolizálja, hiszen ő hozta el a Megváltó, Jézus születésének hírét. Mindkét angyal vállán kék stóla látható arany szegéllyel. A két arany szegély közötti kék szín a mennyei szférába ágyazott hűséget, igazságot jelképezi. Ez a földi szolgálatra kiválasztott főangyal attribútuma is, akik Istennek mutatnak be áldozatot.

Jel. 8, 4

"Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádságával felszállt az Isten elé!"

Mihály főangyal bal kezében kristálygömböt tart. A kristály az áttetsző tisztasága miatt az üveghez, az ablakhoz hasonló. A kristályhoz és drágakőhöz hasonlítja az Apokalipszis az Úr trónjának környékét is.

Jel. 4, 5-6

"A trónból zengő mennydörgő villámok csapkodtak. A trón előtt hét lobogó fáklya lángolt, Isten hét szelleme. A trón előtt kristályként csillogó üvegtenger."

Tökéletes formája miatt a gömböt az ókorban a kozmosz kicsinyített másának tekintették. A keresztes gömb Krisztus, az Atyaisten, az Istenanya és gyermek-Jézus, és a főangyalok uralkodó jelvénye, egyik attribútuma.

Mihály főangyal bal kezében lévő keresztes gömbön a felirat (Khrisztosz, Dikaiosz, Kritész) Krisztus az Igazságos Bíró.

Krisztus azt jelenti: az Úr fölkentje. A papokat és a királyokat beiktatásuk alkalmával drága olajjal kenték meg. (A zsidók Fölkentnek, Messiásnak görögül Khrisztosznak nevezték a várt megváltó királyt.) A keresztények számára a messiási ígéret Jézussal beteljesedett: Ő Krisztus, a Messiás, az Úr Fölkentje. Az "Igazságos Bíró", a bölcs és igazságos Salamon király a világbíró Krisztus előképe.

Gábor főangyal jobb kezében korong alakú dicsfényben Mária, az Istenszülő és karján a gyermek-Jézus látható. A gyermek-Jézus arca "öreges", mivel nem nevelésre szoruló kisbabaként, hanem a mindenek fölött álló megváltónak ábrázoljuk. Jobbjával áldást oszt, baljában irattekercset tart. Az irattekercs az evangéliumot szimbolizálja. Az isteni Ige a Logosz jelképe. Mária a gyermek-Jézusra mutat. Ezt a kompozíciót hodegetriának nevezik a Szent Lukácstól származtatott eredeti ikon őrzési helyéről, a Ton Hodegán - görögül útmutatók, vezetők kolostor nevéről. Elnevezése arra utal, hogy Mária mutatja az igaz utat.

Mária kék alsó ruhában és bordó fátyolban van, amelyen a három szüzességi jel látható. Három csillag a két vállán és a homlokán. Ez azt jelképezi, hogy szűzen fogant és élt. A három csillag a mennyei fényt is jelképezi, amelyben az Istenanya is részesül, és amely által jött a világra. Mária bordó fátyla az ikonográfiában az Istenszülőt szimbolizálja.

A gyermek-Jézus arannyal átszőtt fehér ruhában ül Mária karján. Az arany, az istenségére utal, a fehér ruha a tisztaságot, ártatlanságot, a győzelmet, a tökéletességet és az isteni fényt jelképezi. Az arany-háttérben a felirat bizonyítja, hogy ez valóban "az aki".

Mária monogramja görög betűkkel ( MÉTER THEOU = Isten anyja ): MR Q U

Jézus monogramja görögül betűkkel ( IHSOYS XPISTOS = Jézus Krisztus ): I C C C

A főangyalok kezében jogar vagy keresztes- illetve liliomos bot van. Ez a bot is a főangyalok attribútuma, valamint az égi és földi hatalmasságok uralkodói jelvénye. A főangyalokat, mennyei fejedelmeket, az Úr küldötteit szintén megilleti a jogar. A botot az Úr akkor adja szolgájának, amikor valamilyen csodát kell tenni, megvalósítani.

Az Úr Mózesnek is egy csodás botot adott, hogy megerősítse az embert és segítse az Isten akaratának megvalósításában.

Kiv. 4, 15

"Beszélj vele és add szavaidat a szájába. Én majd téged is, őt is segítelek a beszédben, és megtanítlak benneteket arra, amit kell tennetek. Ő beszél majd helyetted a néphez: olyan lesz, mintha a te szád volna, te meg olyan leszel számára, mint a sugalmazó Isten. Vedd a kezedbe ezt a botot, vele teszed majd a csodákat."

Mihály főangyal jobb kezében jogart, vagyis keresztes botot tart. Ez a másik attribútuma. A kereszt a hit legfontosabb szimbóluma. A bűn és a halál fölötti győzelmet, vagy magát Krisztust jelképezi. Krisztus második eljövetelénél "az Emberfia jele".

Mt. 24, 30-31

"Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig."

Mihály főangyal cipője barna, azt jelenti, hogy égi küldetését, küzdelmét a sátánnal a földön is folyamatosan folytatja. A barna a föld színe, a szolgálat, a munka és az alázat jelképe.

Mivel Mihály főangyal őrzi a Paradicsom bejáratát, és Ő kiséri a lelkeket az örök életbe, szerepe van az utolsó ítéletnél. Ezért gyakran ábrázolják a templomok bejárata körül, mint az egyház védőangyalát.

Gábor főangyal bal kezében liliomos jogart tart, amely a fényt és az életet ábrázolja.A liliomos jogar az Atyaistennek, Krisztusnak, Máriának, a mennyek királynéjának és Gábrielnek mint isteni hírnöknek uralkodói jelvénye. Ő volt az, aki - az üdvtörténet szempontjából különösen fontos -, az Ige megtestesülésének időpontját bejelentette, amellyel reményünk nyílt az örök élet megszerzésére. A feliratok - Mihály főangyal és Gábor főangyal - igazolják a - szakértő püspök jóváhagyásával -, hogy a kép híven tükrözi Gábor és Mihály főangyal alakját, és a Kánonban foglalt ikonfestésre vonatkozó szabályok helyes alkalmazását.

Gábor és Mihály főangyal átöleli az egész üdvtörténetet, a teremtéstől a megváltó Jézus Krisztus megtestesülésén át feltámadásunkig. Hiszen Isten szabad elhatározásából, mindenható erejével, végtelen szerető jósága által, a semmiből teremtett egy látható és egy láthatatlan világot, az anyagi és a tiszta szellemi létet, hogy teremtményei megtapasztalhassák az Ő egyedül boldogító dicsőségét.

"A szeretet kulcsa az amivel kezét kinyújtotta a teremtmények létrehozására."

(Aquinói Szt. Tamás)

A szentírás - amely Isten és ember közös műve - első szavai erről szólnak.

Ter. 1, 1

"Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet."

Az ég és a föld kifejezés jelöli mindazt ami létezik, az egész teremtést.

Éppen a teremtés tényéből következik, hogy minden dolognak van értéke, igazsága és jósága, van saját törvénye, és van saját rendje. Így a mennyei világ angyalainak, a földi világ embereinek és Isten minden teremtményének, mert szerepük szerint visszatükrözik Isten végtelen bölcsességének és jóságának ragyogását.

Ezért azt kívánom a Gyomaendrődi Katolikus Általános Iskola tanulóinak, tanárainak, a gyomaendrődi lakosoknak és minden látogatónak, nézőnek, hogy a két ikon hatására érezzék meg Isten szeretetét és e két szolgáló angyal szellemi lelkületét. Erősödjenek meg általuk, szülessenek újjá Mihály és Gábor főangyal ikonjai, mint "csodatevő ikon" előtt, és kísérje "angyaltekintetük" szerető gondoskodása egész életükön át.

 

 Budapest, 1997. május 1.

Tisztelettel és szeretettel:

Dr. Latorcainé Ujházi Aranka

Utoljára módosítva: 2022. 11. 01. 13:53